nedeľa 13. októbra 2013

retro víkend / retro weekend

Často mám pocit, že som sa nenarodila v správnom období. Niežeby sa mi nepáčilo žiť v dobe, v ktorej žijem. Ale stále mám ten pocit. A čo mi v dnešnej dobe chýba? Pred pár desiatkami rokov boli dámy dámami, muži ozajstnými mužmi a gentlemanmi. Kam sa to vytratilo? (Česť výnimkám, stále sa nájdu dámy a stále aj ozajstní muži, ktorí dáme otvoria dvere, polichotia jej, odprevadia ju domov a nemyslia iba na seba..) 
Doba sa nemení tak, ako si to my myslíme. Mení sa móda (ale tá sa neustále vracia), menia sa zvyky a dosť tomu napomáha vedecko-technický pokrok, ľudia sú otvorenejší, veci pre nich nie sú tak veľmi tabu, zovšadiaľ sa na nás valí sex (pozn. sex predáva, Miley bude predajca roka). Je aj niečo, čo sa nemení? Určite. Podľa mňa je to láska. Ozajstná láska. Dvaja ľudia. Dvaja ľudia, ktorí sú ako dva kúsky puzzle zapadajúce do seba a roky sa snažili nájsť druhú polovicu skladačky a v ozajstnú lásku veria.
Škoda len, že niektorým nestačí nájsť pasujúcu druhú polovicu a pokúšajú sa nájsť "ešte viac pasujúci kúsok skladačky". Aj tu vidím rozdiel, dávnejšie, keď mali ľudia vo vzťahu problém, tak ho vydiskutovali, hľadali riešenie. Dnes? Jednoduchšie je ujsť, vzdať sa, utiahnuť sa do seba a myslieť, že je to tak v poriadku. Ale česť výnimkám a párom ktoré sú aj po dlhých rokoch stále spolu.
Prečo nad tým rozmýšľam práve teraz? Po prvé, som v neľahkom štádiu a prajem si, aby sa veci riešili ináč (aj keď sama tomu veľmi nepomáham) a po ďalšie, zažila som vďaka Terezke jeden nezabudnuteľný retro víkend (najskôr Retro Burza v KC Dunaj a večer, Capo di tutti party Some like it Hot - horúci swing, divoký rock and roll a prierez tým najlepším od 20. do 50. rokov minulého storočia v Loft)
I have feeling sometimes that I was not born in the right age. It's not that I don't like the age I live in. But I just have that feeling. What do I miss in this age? Few decades ago ladies were ladies, men were real men and gentleman. Where did that go? (Honor to the exceptions, there are still ladies and there are still real men who open the door to a lady, compliment her, take her home safely and don't think just about themselves..)
Time is not changing as we think. Fashion is changing (but still returning), habbits are changing and scientific and technical progress helps out thing, people are more open, things are not tabu anymore, sex is spreading from everywhere (note: sex is selling and I believe Miley will be a seller of the year). But is there anything that is not changing? Certainly it is. I believe it is love. True love. Two people. Two people, who are just like two pieces of puzzle matching together and that spent years to find the second half, the missing piece.
Pitty, for somebody finding the matching piece is not enough and they want to find "more matching piece". And here is where I also see a difference, time ago when there was a problem in a relationship, people were discussing, trying to find solutions. Nowadays? It is better to run, give up, close to ourselves and think that everything is ok. A honor to the exceptions and couples that, after years, are still together and still believe in true love.
Why am I thinking about it right now? Well, basically because I am now having difficult time and I wish the things are solved differently (even if I am not helping much) and also because I had spent a wonderfull unforgatable retro weekend with Terere (at first a Retro Market in KC Dunaj and then at night Capo di tutti party - Some like it Hot - hot swing, wild rock and roll and cross-section of the best from 20. till 50. of last century in Loft)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára